หมวดที่ ๔

หมวด/ตัวชี้วัด

หลักฐานการตรวจประเมิน

หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย

๔.๑ การจัดการของเสีย

๔.๑.๑ มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวมและการจัดการขยะอย่างเหมาะสม
มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
(๑) มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงานและจัดวางถังขยะตามพื้นที่ทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสมทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ
(๒) มีการติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้องและชัดเจนทุกถังที่สุ่มตรวจสอบ
(๓) มีจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยจะต้องมีพื้นที่รองรับขยะแต่ละประเภทจากข้อ (๑) อย่างเพียงพอ
(๔) มีการทิ้งขยะถูกต้องทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ
(๕) มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
(๖) มีการติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ  (กรณีส่งให้ อปท.ให้ถือว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสม)
(๗) ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของสำนักงาน  (ยกเว้นเตาเผาที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง)

๔.๑.๑-๑ ภาพถ่ายการคัดแยกขยะตามประเภทขยะ/รูปถ่ายการจัดวางถังขยะตามพื้นที่ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ อย่างเหมาะสม

๔.๑.๑-๒ ภาพถ่ายการติดป้ายบ่งชี้ถังขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้องและชัดเจนทุกถัง

๔.๑.๑-๓ ภาพถ่ายจุดพักขยะภายนอกอาคาร จำนวน 2 จุด

๔.๑.๑-๔ ภาพถ่ายการทิ้งขยะที่ถูกต้องตามประเภทขยะภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ

๔.๑.๑-๕ ภาพถ่ายการส่งมอบขยะให้กับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

๔.๑.๑-๖ ผังแสดงเส้นทางขยะภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ /ภาพถ่ายบ่อกำจัดขยะสาธารณะเทศบาลนครแม่สอด

๔.๑.๑-๗ ภาพถ่ายการสำรวจพื้นที่บริเวณรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ

๔.๑.๒ การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือนำกลับมาใช้ใหม่ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง
(๑) มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
(๒) มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทครบถ้วนทุกเดือน
(๓) มีการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่าเป้าหมายที่ได้กำหนด จากหมวด ๑ ข้อ ๑.๑.๕
(๔) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดมีแนวโน้มลดลง

 

 ๔.๑.๒-๑ ภาพถ่ายกิจกรรมการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์/ภาพถ่ายสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล

 ๔.๑.๒-๒ ตารางการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทรายวัน/สรุปบันทึกข้อมูลปริมาณขยะรายเดือน

 ๔.๑.๒-๓ เอกสารการแสดงการคำนวณร้อยละของปริมาณขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่

 ๔.๑.๒-๔ เอกสารการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่าเป้าหมาย

๔.๒ การจัดการน้ำเสีย

๔.๒.๑ การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้ง จะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยมีแนวทาง ดังนี้
(๑) การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล
(๒) มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรงดักเศษ อาหาร มีบ่อดักไขมัน หรือมีระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมกับองค์ประกอบของน้ำเสีย
(๓) มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสีย
(๔) มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๒.๑-๑ คำสั่งแต่งตั้งต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

๔.๒.๑-๒ ภาพถ่ายตะแกรงดักเศษอาหาร /ภาพถ่ายถังดักจับไขมันบริเวณอ่างล้างจาน

๔.๒.๑-๓ ภาพถ่ายบ่อบำบัดน้ำเสียของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๔.๒.๑-๔  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด

๔.๒.๒ การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย โดยมีแนวทาง ดังนี้
(๑) มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตักและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมันออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมันตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน
(๒) มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือเศษอาหาร น้ำมันและไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไปกำจัดอย่างถูกต้อง
(๓) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
(๔) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่นๆ

๔.๒.๒-๑ ภาพถ่ายการดำเนินงานการดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย/รายงานการบันทึกข้อมูลการตักคราบน้ำมันและไขมัน รายเดือนประจำปี ๒๕๖๔ 

๔.๒.๒-๒ ภาพถ่ายการแยกเศษอาหารก่อนการชำระล้างและนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง

๔.๒.๒-๓  เอกสารข้อมูลการตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำเสีย