รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

1. กฏหมายต่างที่เกี่ยวข้อง1-1.1 พรบ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

1-1.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548

1-2.1 พรบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 (1)

1-2.2 กฎกระทรวง การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2555

1-2.2 กฎกระทรวง การป้องกันและระงับอัคคีภัย ฉบับที่ 2 2561

1-2.3 กฎกระทรวง ความร้อน แสงสว่าง เสียง 2559

1-2.4 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน

1-2.5 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มข้นของแสงสว่าง

1-2.6 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2561

1-2.7 ประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 2561

1-3.1-3.2 พรบ การสาธารณสุข 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม3.3 กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 2560

1-3.4 กฎกระทรวง การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออัตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563

1-3.5.กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลผอยติดเชื้อ (ฉบับที่๒ พ.ศ.๒๕๖๔)

1-3.5กฎกระทรวงการจัดการขยะติดเชื้อ พศ-2545

1-3.6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย 2560

1-3.7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙

1-4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ห้ามสูบบุหรี่ สถานศึกษา

1-4.1 พรบ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560

1-4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน เป็นเขตปลอดบุหรี่ 2561

1-4.3 ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายสูบบุหรี่ 2561

1-5.1-5.2พรบ ส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1-5.3 พระราชกฤษฎีกา กําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 (1)

1-5.4 กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

 

2.บันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2-2.1. ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

2-2.2. ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม-อาคารเฉลิมพระเกียรติ-มรภ.กพ.แม่สอด

 

 


พิมพ์